ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
voor levering aan CONSUMENTEN van VATRICOM B.V.

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Vatricom B.V., hierna te noemen: "Vatricom", en een Koper waarop Vatricom deze voorwaarden van de voorwaarden van de voorwaarden, voor zover van de voorwaarden niet deur partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten met Vatricom voor de uitvoering waar-aan-deur Vatricom derden moeten worden worden.
 3. De algemene voorwaarden zijn ook geschreven en bedoeld voor medewerkers van Vatricom en directie.
 4. De toepasselijkheid van de inkoop van andere voorwaarden van de Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een van de bepalingen in dit algemene voorwaarden op enig moment geheel van de rest van de vernietigd worden, dan blijft de overigens in deze algemene voorwaarden van de toepassing. Vatricom en de Koper zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige bepalingen van de nietige bepalingen van de komen, waarbij zo als het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien de uitlegplaats van de geest van de geest van deze bepalingen.
 7. Indien het geval is, is de situatie voor de algemene voorwaarden niet in de algemene voorwaarden.
 8. Indien Vatricom niet strikt naleving van deze voorwaarden verlangt, dit niet dat de bepalingen van de voorwaarden zijn, van dat Vatricom in de recht zou verliezen om in de gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Vatricom zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor het invoeren van wordt gesteld. Een offerte van aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte van de aanbieding in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Vatricom kan niet aan zijn offertes van de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes van aanbiedingen, dan wel een onderdeel, een vergissing van verschrijving bevat.
 3. De in een offerte van aanbieding de prijzen zijn BTW inclusief in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en schapkosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte van de aanbieding aanbod aanbod dan is Vatricom niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in de stand, tenzij Vatricom anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Vatricom niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen van offertes gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen.

 

Artikel 3. Contractsduur; leverings- en wijzigingsakkoord; prijsverhogingverhogingverhoging

 1. De overeenkomst tussen Vatricom en de Koper wordt op de tijd van de overeenkomst, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders gelokt van de partijen en schriftelijk anders.
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden van voor de levering van het werk een termijn van opgegeven, dan is dit nimmer een termijn fatale. Bij overschrijding van een termijn dient de Koper Vatricom in gebreke te stellen. Vatricom dient een redelijke termijn te worden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Vatricom heeft de recht werkzaamheden van laten de deur.
 4. Vatricom is de overeenkomst in verschillende fasen van te voeren en ieder zo de 2e deel van de factureren.
 5. Indien de overeenkomst in fasen kan Vatricom de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase van de Koper de resultaten van de voorafgaande fase van de fase van de gew.a.
 6. Indien Vatricom gegevens van de Koper voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan na de Koper deze juist en volledig aan Vatricom ter beschikking heeft gesteld.
 7. Indien de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de voor een behoorlijke uitvoering van de wordt aangenomen van aan te vullen, dan zal partijen tijdig en in overleg tot van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang van inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek van aanwijzing van de Koper, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst in de wedijver en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit de consequenties voor hebben het oorspronkelijk werd. De kans is groter. Vatricom zal de prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk van termijn van worden gewijzigd. De Koper wordt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, is er dan Vatricom gerechtigd om de door de binnen Vatricom en de Koper akkoord te gaan. Het niet van de overeenkomst van wanprestatie van Vatricom op en is voor de Koper geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
 9. Zonder in gebreke te komen, kan Vatricom een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in de jaren v.v. kwantitatief opzicht zou kunnen worden gezien in kader dat de werkzaamheden van de 20-0.
 10. Indien de Koper in gebreke komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Vatricom houden is, dan is de Koper aansprakelijk voor alle schade (daaronder kosten) aan de zijde van Vatricom en direct van indirect ontstaan.
 11. Indien Vatricom bij de sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs, dan is Vatricom onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder wordt opgegeven.
  - indien de prijs van een wijziging van de overeenkomst;
  - indien de prijsverhogingt uit een aan Vatricom toekomende van een op Vatricom rusten verplichting ingevolg de wet;
  - in andere gevallen, dit met dien verstande dat de Koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep van bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst een verklaring van de ontbindend nog meer bedraagt dan 10% (tien procent) en binnen plaatsvindt drie (3) maanden na de sluiten van de overeenkomst, vatricom alsdan is bereid om de overeenkomst op de basis van de , van indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie (3) maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

Artikel 4 Opschorting, en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Vatricom is de nakoming van de verplichtingen op te schorten van de onmiddellijk overeenkomst en met directe ingang te ontbinden, indien:
  - de Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig van niet tijdig nakomt; 
  - na het sluiten van de overeenkomst Vatricom ter kennis van de zaak goede grond geven te geven dat de verplichtingen niet zal nakomen; 
  - de Koper bij de sluiten van de overeenkomst is om zekerheid te stellen voor de voldoen van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid van onvoldoende is; 
  - door de vertraging aan de zijde van de Koper niet langer van Vatricom kan gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk regelingen worden bez, is Vatricom gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.- indien in de toekomst van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst van de overeenkomst in redelijkheid niet van Vatricom kan worden gevergd.
 2. Indien de ontbinding aan de Koper toerekenbaar is, is Vatricom gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, en direct en indirect ontstaan.
 3. Indien de overeenkomst wordt de vorderingen van Vatricom op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Vatricom de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Vatricom op de gronden als in dit artikel tot artikel van ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze houdende vergoeding van schade en kosten op wijze van schadeloosstelling, de Koper, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding van schadeloosstelling is verplicht.
 5. Indien de overeenkomst wordt opgezegd door Vatricom, zal Vatricom in overleg met de Koper zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit is de opzegging aan de Koper toerekenbaar. De tussentijdse Deel aan de Eind Vatricom is te jong, de kosten voor overdracht aan de Koper in rekening. Vatricom zal de Koper als inlichten ter zake van de omvang van de kosten. De Koper is bezig met de doorgang Vatricom, tenzij Vatricom anders aangeeft.
 6. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling van faillissement, van de vraag - en voor zover de dag is de 3) maanden opgeheven - ten laste van de Koper, van schuldsanering van een andere opstandigheid van de Koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan, staat de Vatricom vrij om de onmiddellijk en met directe ingang op de danwel de orde van overeenkomst te annuleren , zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding van schadeloosstelling. De vorderingen van Vatricom op de Koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 7. Indien de Koper een geplaatste orde van de overeenkomst, dan de 1000 000,1900, vermeerderd met de even-tuele aan-, afvoer- en/of afleveringskosten en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereser-veerde arbeidstijd, integraal aan de Koper in rekening.

 

Artikel 5. Overmacht

 1. Vatricom is niet gehouden tot de nakomen van enige jegens de Koper indien hij wordt van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch de wet, een rechtshandeling van in de verkeerende geldende begrip voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene verstaan wordend, naast hetgeen in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien van niet-voorzien, waarop Vatricom geen invloed kan uitoefenen, doch Vatricom niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Vatricom heeft ook de recht zich overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, in natreedt Vatricom zijn verbintenis moest nakomen.
 3. Vatricom kan de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer dan twee (2) maanden is ieder van partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien Vatricom tien keer van de overmacht uit de overeenkomst is nagekomen van deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen na te gedeelte komen zelfstandige waarde toekomt, is Vatricom gerechtigd om het na reedsgekomen na te komen gedeelte separaat te factureren. De Koper is een van de beste van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 6. Betaling en incassokosten

 1. De staat binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een deur Vatricom aan te geven wijze in de valuta wordt gefactureerd, tenzij schriftelijk anders deur Vatricom aangegeven. Vatricom is een begrip in de eerste plaats.
 2. Indien de Koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Koper van rechtswege in verzuim. De Koper is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Koper een rente verschuldigd van 1% (één procent) per maand, tenzij de wettelijke rente hoger, in welk geval de rente wettelijke verschuldigd is, gedeelte een maand voor een te berekenen. De rente over het opeisbare bedrag zal het moment dat de Koper in verzuim is tot het moment van het van de volledige verschuldigde bedrag.
 3. Vatricom heeft de recht de deur Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, in mindering van de opengevallen rente en in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. Vatricom kan, zonder in verzuim te komen, een aanbod tot betaling, weigeren indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aan betalingwijst. Vatricom kan volledige aflossing van de hoofd weigerensom, indien niet de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 6. Indien de Koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Koper. De buitengerechtelijke kosten worden op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk, de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Vatricom echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakt kosten voor vergoeding in aanmerking. De gemeente gaat op de Koper worden verhaald. De Koper is over de over de verschuldigde incasso-kosten en rente verschuldigd.

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle deur Vatricom in het kader van de overeenkomst is na.
 2. Deur Vatricom, die ingevolge lid 1. onder de eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zakenvallende te verpanden van op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Vatricom veilig te stellen.
 4. Indien indien het er nu op aan staat om de zaken danwel rechten te doen, dan is de Koper verplicht om Vatricom op de hoogte te stellen.
 5. De Koper verplicht zich om de onder eigendoms-voorbehoud activiteiten te verzekering en verzekerd te houden tegen merk, ontploffings- en/of waterschade en/of diefstal en de polis van deze verzekering op verzoek aan Vatricom ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Vatricom gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig de Koper zich er jegens Vatricom bij voorbaat teen om zijn van hetgeen dat in dat kader van de wil van de wil (blijken) te zijn.
 6. Voor het geval Vatricom zijn in dit artikel de Koper bij voorbaat en niet herroepelijke toestemming aan Vatricom en door Vatricom aan te wijzen derden om al die plaatsen te be zo be be de koper bij voorbaat en die zaken terug te nemen.

 

Artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames

 1. De door Vatricom te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die op het moment van levering redelijkerwijs kunnen worden ingezet en zij bij normaal gebruik in Nederland zijn. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik in Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Koper zelf te verifiëren van het gebruik van geschikt is voor het gebruik aldaar en van deze voldoen aan de voorwaarden die worden. Vatricom kan in geval dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken van uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 (een) maand na levering, uit de aard van het geleverde anders voortvloeit van partijen anders zijn overeengekomen. Indien de deur Vatricom de zaak door een derde werd geproduceerd, is dan de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak wordt wordt ing, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zal alle kosten voor herstel van vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Koper in rekening worden.
 3. Elke vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is een van de uit onoordeelkundig van oneigenlijk gebruik van de houdbaarheidsdatum, de koper van derden van de zaak, andere zaken die niet worden bevestigd, worden niet van de eerste keer van de zaak op een andere dan de wijze. De Koper komt evenmin op garantie teen indien het gebrek is de deur van het gevolg is van omstandigheden Vatricom geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval van tempe-raturen) et cetera.
 4. De Koper is bezig met het onderzoek van de gemeente, onmiddellijk op het moment dat de zaken ter beschikking wordt gesteld. behoort de Koper te onderzoeken van kwaliteit en/of kwantiteit van het procese met hetgeen is de eisen dienaangaande zijn. Eventuele gebreken dienen binnen 1 (een) maand na ontdekking van het onderzoek aan Vatricom te worden. De melding dient een zo gedetailleerd omschrijving van het gebrek te bevatten, dus Vatricom in staat is te adequaat reageren. De Koper dient Vatricom in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Koper tijdig reclameert schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Koper blijft in dat geval ook afname tot betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij op zelfstandige waarde toekomt.
 6. Indien van een gebrek later wordt de zaak gemaakt, dan komt de Koper geen recht meer teen op herstel, vervanging van schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak van de overige omstandigheden van het geval een langere termijn.
 7. Indien de grote staat dat een zaak gebrekkig is en dienaan-tijdig is geerd, dan zal Vatricom de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn retour nawel, indien retournering redelijkereerder nietwijze is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Koper, ter keuze van Vatricom, vervangen van zorgdragen voor herstel danwel van de vergoeding daar-aan de Koper. In geval van vervanging is de Koper gehouden om de vervangen zaak aan Vatricom te retourneren en de eigendom over aan Vatricom te verschaffen, tenzij Vatricom anders aangeeft.
 8. Indien komt enorme te staan dat een klacht stichting wordt ingediend, dan komen de kosten ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Vatricom, integraal voor rekening van de Koper.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Indien Vatricom aansprakelijk zijn, dan is deze een beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Vatricom is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, het bedrijf van de vatricom is een van de deur van de koper en/of onvolledige gegevens.
 3. Vatricom is een van de uitb 200-schade.
 4. Onder directe schade wordt het algemeen:de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling van de schade in de zin van deze voorwaarden;-de eventuele redelijke kosten maken om de gebrekkige prestatie van Vatricom aan de overeenkomst te laten, voor zoveel deze aan Vatricom kunnen;redelijk kosten, het maken van de beperking van schade, voor zover de Koper aantoont dat de kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als in deze algemene voorwaarden.-
 5. Vatricom is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade deur bedrijfs- van anderige stagnatie. In het geval van consumentenkoop bw is die niet verder dan die, matrijs in het artikel 7:24 lid 2 BW.
 6. Indien Vatricom aansprakelijk zijn voor de schade zal de aansprakelijkheid van Vatricom in redelijkheid beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de orde, althans tot dat gedeelte van de orde van de aansprakelijkheid heeft.
 7. De aansprakelijkheid van Vatricom is in ieder geval tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in de binnenstad.
 8. De in dit artikel is een van de aansprakelijkheid niet indien de schade te wijten is aan de opzet van grove schuld van Vatricom van zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 10. Verjaringstermijn

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Vatricom en de door Vatricom bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, een (1) jaar.
 2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden dat de gester niet aan de overeenkomst zou worden. De koper Vatricom van de Koper Vatricom van de Koper Vatricom van de Gemeente Is.

 

Artikel 11. Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, het beschadiging van waardever-mindering gaat op de Koper over op het moment van zaken in de macht van de Koper worden gebracht.

 

Artikel 12. Vrijwaring

 1. De Koper vrijwaart Vatricom voor de spraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Vatricom toerekenbaar is.
 2. Indien Vatricom uit dien hoofde door derden worden aangesproken, dan is de Koper gehouden Vatricom buiten als in rechte bij te staan en hetgeen te doen dat van hem in dat geval moet worden. De Koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Vatricom, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Vatricom en derden, komen integraal rekening en risico van de Koper.

 

Artikel 13. Intellectuele eigendom

 1. Vatricom houdt zich in de rechten van de wet en/of van industriële eigendom. Vatricom heeft de recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover geen vertrouwelijke informatie van de Koper ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. Vatricom behoudt zich alle intellectuele eigendoms-rechten voor het geven van concepten, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen e.d., op welke gegevensdragers dan ook. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Vatricom. De hier bedoelde concepten, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen e.d. blijven op de eigendom van Vatricom en dienen op zijn eerste verzoek en de nieuwe worden.
 3. Voor elke in strijd met deze verrichting bepalinge hande-ling is de Wederpartij een gefixeerde boete van € 50.000,00 (vijftigduizend euro) van de recht van Vatricom om te maken op volledige schadevergoeding.
 4. In geval van verdere distributie – conform de overeenkomst met Vatricom - van de deur Vatricom, zal - tenzij anders is het niet - de Wederpartij/Distributeur de promotieDistributeur van verkoop van de afgenomen producten altijd met vermelding van de naam van Vatricom en de door de Vatricom gevoerde productnaam en merktekens. Deze merktekens worden door de Vatricom op de verpakking van de producten en het is de Wederpartij/Distributeur uitdrukkelijk hier op de manier wijzigingen in op te brengen, anders te verpakken van te de producten van de eigen merktekens.
 5. Noodzakelijk promotie- en/of voorlichtingsmateriaal zal altijd in onderling overleg tussen partijen worden vastgesteld, goedgekeurd door Vatricom en worden voorzien van de (merk)naam en merktekens van de Vatricom.
 6. Het is de opdrachtgever/distributeur niet toegestaan om handelingen te verrichten die strijdig zijn met de handelsnaam, merkrechten of ander intellectuele eigendomsrechten van de Vatricom.
 7. In geval van een deur de Wederpartij/Distributeur gebied op de merkrechtendeur derden, zal de Wederpartij/Distributeur Vatricom op de hoogte stellen, onder van alle relevante gegevens en een plan van aanpak voor de nemen van de maatregelen in en/of buiten rechte. De kosten kosten kosten gaande met het optreden uin en buiten rechte zal met Wederpartij/Distributeur contractueel worden.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen van Vatricom partij is, is het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een geheel van de groep in het buitenland wordt gegeven van indien de rechtsbetrekking partij aldaar woonplaats heeft. De nieuwe van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Vatricom is bij uitsluiting van de kennis van de gemeente, de natte dwingend anders voorschrijft. Niettemin is Vatricom het recht het geschil voor te leggen aan de in de wet rechter bevoegde.
 3. Partijen zullen een beroep op de rechter doen na het uiterste hebben in een geschil in de beslechten.

 

Artikel 15. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Dit zijn de 'Algemene voorwaarden consument' op de website van Vatricom BV.
 2. Deze voorwaarden zijn gedeponeeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda.
 3. Van deze laatste versie (november2009) c.q. de versie van die gold ten tijde van de rechtsbetrekking met Vatricom.
 4. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds de uitleg van de uitleg.