ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
voor levering aan BEDRIJVEN van VATRICOM B.V.

artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst,  verkoop en levering tussen Vatricom B.V., hierna te noemen: “Vatricom”, en een Wederpartij waarop Vatricom deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten met Vatricom, voor de uitvoering waarvan door Vatricom derden moeten worden betrokken.
 3. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn ook geschreven en bedoeld voor de medewerkers van Vatricom en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Vatricom en de Wederpartij zullen in dat geval in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronke-lijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meer bepalingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien Vatricom niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Vatricom in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

artikel 2 Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Vatricom zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor het invoeren van wordt gesteld. Een offerte van aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte van de aanbieding in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Vatricom kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte van de aanbieding aanbod, is Vatricom in principe niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in de stand, tenzij Vatricom anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Vatricom niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen van offertes gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen.

 

artikel 3. Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Vatricom en de Wederpartij wordt van de aard van de overeenkomst anders worden uitgegaan van de partijen en de uitdrukkelijke schriftelijke anders..
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Vatricom derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Vatricom dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Indien Vatricom gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Vatricom ter beschikking heeft gesteld.
 4. Levering geschiedt af bedrijf van Vatricom. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Vatricom gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.
 5. Vatricom heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 6. Vatricom is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit  te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Vatricom de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Vatricom zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij is de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Vatricom gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Vatricom bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Vatricom op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Vatricom een verzoek tot wijziging van de overeenkomst  weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Vatricom gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Vatricom daardoor direct of indirect ontstaan.
 11. Indien Vatricom met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Vatricom niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 12. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dat 10% en plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Vatricom alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Vatricom rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie (3) maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Vatricom is de nakoming van de verplichtingen op te schorten van de overeenkomst te ontbinden, indien:
  - de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig van niet nakomt;
  - na het sluiten van de overeenkomst Vatricom ter kennis van de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  - de Wederpartij bij de sluiten van de overeenkomst wordt om de van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en de zekerheid van de overeenkomst;
  - door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Vatricom kan gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeen-gebaande zich zal werken, is Vatricom gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 2. Voorts is Vatricom bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich de landen van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst van de overeenkomst is van de andere omstandtijd die van dien aard zijn dat de overeenkomst in redelijkheid in redelijkheid niet van Vatricom kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt de vorderingen van Vatricom op de Wederpartij onmiddel-lijk opeisbaar. Indien Vatricom de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Vatricom tot van de rest van de wereld, is hij op generlei wijze houden tot vergoeding van schade en kosten op de wijze wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Vatricom gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, en direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voort-vloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming, dan is Vatricom gerecht de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijner-zijds tot betaling van enige schadevergoeding van schadeloosstelling, de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wélschadevergoeding van schade-loosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Vatricom, zal Vatricom in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden of uit te voeren leveringen aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Vatricom extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Vatricom anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Vatricom vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Vatricom op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- c.q. afvoer- en/of afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

 

artikel 5. Overmacht

 1. Vatricom is niet te houden aan de nakomen van enige jegens de Wederpartij indien hij wordt van een omstandigheid die niet is te wijten schuld aan noch de natte, een rechtshandeling van in het verkeerende begrip voor rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Vatricom geen invloed kan uitoefenen doch waardoor Vatricom niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Vatricom of van derden daaronder begrepen. Vatricom heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstan-digheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Vatricom zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Vatricom kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee (2) maanden is ieder van de partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voorzoveel Vatricom ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Vatricom gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk het na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

artikel 6. Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Vatricom aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Vatricom aangegeven. Vatricom is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand (een gedeelte van een maand voor een gehele gerekend), tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Vatricom heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. Vatricom kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Weder-partij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Vatricom kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Vatricom verschuldigde.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Vatricom echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijker-wijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen even-eens op de Wederpartij worden verhaald. De Weder-partij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Vatricom in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Vatricom totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Vatricom gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door Vatricom geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaal-middel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Vatricom veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendoms-voorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Vatricom daarvan onmiddellijk schriftelijk en deugdelijk op de hoogte te stellen.
 5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendoms-voorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Vatricom ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Vatricom gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Vatricom bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. Voor het geval Vatricom zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Vatricom en door Vatricom aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Vatricom zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door Vatricom te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die op het moment van levering redelijkerwijs kunnen worden ingezet en zij bij normaal gebruik in Nederland zijn. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren van het gebruik van de is geschikt voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die aan de voorwaarden worden. Vatricom kan in geval dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken van uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 2 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Vatricom verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Vatricom, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Vatricom geen invloed op kan uitoefenen, daar-onder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoor-beeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven (7) dagen na levering schriftelijk aan Vatricom te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Vatricom te worden gemeld. Deze melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Vatricom in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Vatricom in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onder-zoeken.
 5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaan-gaande tijdig is gereclameerd, dan zal Vatricom de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retour-ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennis-geving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Vatricom vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Vatricom te retourneren en de eigendom daarover aan Vatricom te verschaffen, tenzij Vatricom anders aangeeft.
 8. Indien komt enorme te staan dat een klacht stichting wordt ingediend, dan komen de kosten ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Vatricom, integraal voor rekening van de Wederpartij.
 9. Na verloop van de garantietermijn zal alle kosten voor herstel van vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten aan de Wederpartij in worden.
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Vatricom en de door Vatricom bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, een (1) jaar.

 

artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Indien Vatricom aansprakelijk zijn, dan is dit een beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Vatricom is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, het geval Vatricom is de deur van de Wederpartij en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien Vatricom aansprakelijk zijn voor de schade, dan is de aansprakelijkheid van Vatricom beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de orde, tot dat gedeelte van de orde van de aansprakelijkheid.
 4. De aansprakelijkheid van Vatricom is in ieder geval tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in de binnenstad.
 5. Vatricom is een van de uitb 200-schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Vatricom aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Vatricom toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 7. Vatricom is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Vatricom of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

artikel 10. Risico-overgang

 1.  Het risico van verlies, het opmaken van waardevermin-dering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van de Weder wordenpartij wordt.

 

artikel 11. Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart Vatricom voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Vatricom toerekenbaar is.
 2. Indien Vatricom uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Vatricom zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Vatricom, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Vatricom en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

 

artikel 12. Intellectuele eigendom

 1. Vatricom behoudt zich nadrukkelijk en integraal de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Vatricom heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

 

artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen van Vatricom partij is, is het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een geheel van de groep in het buitenland wordt gegeven van de rechtsbetrekking partij aldaar woonplaats. De nieuwe van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Vatricom is bij uitsluiting van de kennis van de gemeente, de natte dwingend anders voorschrijft. Niettemin Vatricom het recht het geschil voor te leggen aan de in de natte rechter bevoegde.
 3. Partijen zullen een beroep op de rechter doen na het uiterste hebben in een geschil in de beslechten.

 

artikel 14. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Dit zijn de 'Algemene voorwaarden zakelijk' op de website van Vatricom BV.
 2. Deze voorwaarden zijn gedeponeeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda.
 3. Van deze laatste versie (november 2009) c.q. de versie van die gold ten tijde van de rechtsbetrekking met Vatricom.
 4. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds de uitleg van de uitleg.